copii cu handicap grav s in scoli normale

copii cu handicap grav s in scoli normale

Mesajde 182004 » 28 Sep 2010, 21:14

buna seara,
as avea o intrebare,am un baietetel cu handicap grav.noi,parintii,educatoarea si logopezii ne luptam din rasputeri sa il ducem la o scoala normala.deocamdata copilul are 6 ani,sperante ar fi sa il dam la scoala la 8 ani,insa ma intereseaza daca va fi acceptat avand gradul 1 de handicap,sau imi trebuie gradul 2 sau 3"? poate ma va ajuta cineva .va multumesc anticipat
182004
 
Mesaje: 5
Membru din: 28 Sep 2010, 20:39

Re: copii cu handicap grav s in scoli normale

Mesajde o_ileana » 10 Oct 2010, 16:10

182004 scrie:buna seara,
as avea o intrebare,am un baietetel cu handicap grav.noi,parintii,educatoarea si logopezii ne luptam din rasputeri sa il ducem la o scoala normala.deocamdata copilul are 6 ani,sperante ar fi sa il dam la scoala la 8 ani,insa ma intereseaza daca va fi acceptat avand gradul 1 de handicap,sau imi trebuie gradul 2 sau 3"? poate ma va ajuta cineva .va multumesc anticipat


In primul rand va doresc multa sanatate si putere sa va puteti ajuta copilul cat mai multi ani si sa reusiti sa-l integrati asa cum va doriti.

Incerc sa va raspund, bazandu-ma pe faptul ca va inteleg problema in cel mai mic detaliu deoarece am lucrat cu copii cu dizabilitati (moderate sau
severe) inca din 1975.
In acelasi timp, cunosc si activitatea cadrelor didactice din invatamantul de masa (am lucrat si cativa ani la clase cu olimpici nationali la
matematica) si din acest motiv, am rugamintea sa intelegeti problemele reale pe care vi le-au expus cadrele didactice la celalalt topic
(am urmarit subiectul).

A. Daca comisia a incadrat copilul in gradul 1, d-vs. trebuie sa acceptati aceasta realitate de care trebuie sa ia cunostinta orice cadru didactic
care va lucra cu copilul. Daca spuneti ca este un copil linistit, nu cred ca veti avea probleme cu inscrierea lui in clasa I la o scoala de masa.

Dar sa stiti ca exista si copii f. linistiti care reactioneaza violent (va pot da f. multe exemple), fara sa se fi actionat asupra lor in vreun fel
sau altul. De aceste situatii se tem cadrele didactice din invatamantul de masa, deoarece apare o situatie incordata in timpul careia restul
elevilor din clasa asista nedumeriti impreuna cu cadrul didactic de la clasa, ora trece, iar materia se recupereaza cu dificultate (spre
nemultumirea parintilor).

B. Am vazut multe bilete de iesire din spital/externare. Unele dintre ele aveau mentionat gradul 1 (sever), era mentionat diagnosticul
si "recomandarea pentru integrare in invatamantul de masa cu profesor de sprijin" si " certificat de orientare scolara catre scoala de masa
cu profesor de sprijin". (Nu stiu cum sunt aceste documente pentru copilul d-vs.) Cu toate acestea, directorii sunt refuzati cand solicita de la
isj un post (sau o fractiune de post) de "profesor de sprijin/itinerant" (care ar trebui platit de o scoala speciala!).

C. Avand in vedere cele de mai sus, va sugerez sa va adresati isj si in baza documentelor pe care le aveti, invocati legislatia in vigoare care va
este favorabila (desi in zilele noastre este o utopie sa te gandesti ca vor fi respectate legile care patroneaza activitatea din invatamant).

Exemplu:

1)LEGE Nr. 84 din 24 iulie 1995 *** Republicată Legea învăŃământului

(...)CAP. 6
ÎnvăŃământul pentru copii si tineri cu cerinŃe educative speciale
ART. 41
(1) ÎnvăŃământul special se organizează de Ministerul EducaŃiei si Cercetării,
pentru prescolarii si elevii cu deficienŃe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj,
socioafective si de comportament sau cu deficienŃe asociate, în scopul instruirii
si educării, al recuperării si integrării lor sociale.
(2) Integrarea scolară a copiilor cu cerinŃe educative speciale se realizează
prin unităŃi de învăŃământ special, în grupe si clase speciale din unităŃi
prescolare si scolare obisnuite, sau în unităŃi de învăŃământ obisnuite, inclusiv în
unităŃi cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale.
(3) ÎnvăŃământul special primar si secundar inferior este obligatoriu si are
durata, după caz, de 10 sau 11 ani.
ART. 42
(1) ÎnvăŃământul special este gratuit.
(2) învăŃământul special este organizat ca învăŃământ de zi. În cazuri
deosebite acesta se poate organiza si sub alte forme.
(3) UnităŃile de învăŃământ special pot beneficia de sprijinul instituŃiilor de
protecŃie socială, al altor organizaŃii de stat si particulare, al societăŃilor de
binefacere, al persoanelor fizice sau juridice din Ńară si din străinătate, pentru
stimulare, compensare si recuperare a handicapului.
ART. 43
Tipul si gradul handicapului copilului se stabilesc de comisii de expertiză,
interscolare si judeŃene, subordonate inspectoratelor scolare.
ART. 44
ÎnvăŃământul special dispune de planuri de învăŃământ, programe scolare,
manuale si metodologii didactice alternative, elaborate în funcŃie de tipul si
gradul handicapului si aprobate de Ministerul EducaŃiei si Cercetării.
ART. 45
(1) În învăŃământul prescolar si primar, în funcŃie de evoluŃia copilului, se pot
face propuneri de reorientare operativă dinspre scoala specială spre scoala de
masă si invers
sau dinspre căminul-scoală spre scoala specială si invers.
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu
copilul în cauză si de către psihologul scolar. Hotărârea de reorientare se ia de
către comisia de expertiză, cu acordul familiei sau al susŃinătorului legal.

(3) Copiii cu cerinŃe educative speciale, care nu au putut fi reorientaŃi spre
învăŃământul de masă, inclusiv în clase speciale, continuă procesul de educaŃie
în unităŃi ale învăŃământului special primar, gimnazial, profesional, liceal si
postliceal, diferenŃiat după tipul si gradul handicapului.
ART. 46
Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale si Familiei, împreună cu alte
organisme guvernamentale sau neguvernamentale cu preocupări în domeniu,
asigură integrarea în viaŃa activă, în forma corespunzătoare de muncă, a
absolvenŃilor învăŃământului special, potrivit calificării obŃinute si în condiŃiile
prevăzute de legislaŃia în vigoare.
(...)
ART. 180
(1) Părintele sau tutorele legal instituit are dreptul de a alege forma de
învăŃământ si felul educaŃiei copilului minor.
(2) Părintele, tutorele legal instituit sau susŃinătorul legal este obligat să ia
măsuri pentru asigurarea frecvenŃei scolare a elevului în învăŃământul
obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi din culpa părintelui, a tutorelui
legal instituit sau a susŃinătorului legal constituie contravenŃie si se
sancŃionează cu amendă între 50 lei si 200 lei.
(...)"


2.)LEGE nr.448 din 6 decembrie 2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

(...)Educaţie
Art. 13. - (1) Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la
orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul,
gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora.
(2) Persoanelor cu handicap li se asigură educaţia permanentă
şi formarea profesională de-a lungul întregii vieţi.
(3) Persoana cu handicap sau, după caz, familia ori
reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie în
alegerea formei şi tipului de şcolarizare, precum şi a unităţii de
învăţământ
.
11
Art. 14. - (1) Educaţia persoanelor cu handicap este parte
integrantă a sistemului naţional de educaţie, coordonat de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării.
(2) Educaţia persoanelor cu handicap se realizează prin:
a) unităţi de învăţământ special;
b) integrarea individuală în unităţi de învăţământ de masă,
inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale;
c) grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi
preşcolare şi şcolare de masă;
d) servicii educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de
sprijin
;
e) şcolarizare la domiciliu, până la absolvirea studiilor liceale,
dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija
Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
f) educaţia „la patul de spital”, pe durata spitalizării;
g) alternative educaţionale.
(3) Formele de învăţământ enumerate la alin. (2) se pot
desfăşura şi în limbile minorităţilor naţionale.
(4) Accesul în unităţile de învăţământ al copiilor cu dizabilităţi,
inclusiv al celor cu handicap, precum şi al celor cu dificultăţi de
adaptare şcolară se realizează prin hotărâre a comisiei pentru
protecţia copilului, care eliberează certificatul de orientare şcolară
şi/sau profesională, pe baza raportului de evaluare complexă întocmit
de serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiilor generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti.
(5) Pentru formele de educaţie prevăzute la alin. (2) lit. d) - f)
este necesară recomandarea comisiei interne de evaluare continuă şi
cererea părinţilor.
(6) Unităţile de învăţământ special sunt formate din: şcoală
specială, cantină şi, după caz, internat şcolar, în condiţiile legii.
(7) Elevii cu handicap beneficiază gratuit de masă şi cazare în
internatele şcolare.
12
(8) Studenţii cu handicap grav şi accentuat beneficiază, la
cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la
cantinele şi căminele studenţeşti.
(9) Finanţarea prevederilor alin. (8) se asigură din bugetul
instituţiilor de învăţământ publice sau private.
Art. 15. – Finanţarea învăţământului special şi special integrat
se face din bugetele judeţelor, respectiv bugetele locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, unde funcţionează unitatea de
învăţământ special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor
cu cerinţe educative speciale.
Art. 16. - (1) În cadrul procesului de învăţământ, indiferent de
nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:
a) servicii educaţionale de sprijin;

b) dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului şi gradului de
handicap şi utilizarea acestuia;
c) adaptarea mobilierului din sălile de curs;
d) manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi
studenţii cu deficienţe de vedere;
e) utilizarea echipamentelor şi soft-urilor asistive în susţinerea
examenelor de orice tip şi nivel.
(2) Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu
asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, după caz, au
dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent
de forma de învăţământ.
(3) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (2) se asigură de
la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret.
Art. 17. – În vederea asigurării accesului persoanelor cu
handicap în unităţile şi instituţiile de învăţământ, autorităţile publice
au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
a) să promoveze şi să garanteze accesul la educaţie şi formare
profesională a persoanelor cu handicap;
b) să asigure şcolarizarea la domiciliu a persoanelor cu
handicap nedeplasabile pe durata perioadei de şcolarizare obligatorie,
precum şi pregătirea şcolară, indiferent de locul în care persoana cu
handicap se află, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante;
c) să asigure accesul la formele de educaţie permanentă,
adaptându-le nevoilor educaţionale ale persoanelor cu handicap;
d) să sprijine cooperarea dintre unităţile de învăţământ special
sau de masă cu familia şi comunitatea, în vederea asigurării unei
oferte educaţionale care răspunde nevoilor individuale ale
persoanelor cu handicap;
e) să sprijine pregătirea cadrelor didactice în vederea adaptării
practicilor educaţionale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase
de învăţământ obişnuit;
f) să asigure posibilitatea practicării unui sport de către orice
persoană cu handicap, precum şi pregătirea cadrelor didactice în
vederea însuşirii de către acestea a unor noţiuni medicale şi tehnice
specifice;
g) să asigure servicii educaţionale de sprijin pentru persoanele
cu handicap şi familiile acestora, prin specialişti în domeniul
psihopedagogiei speciale;
h) să asigure accesul în unităţile şi instituţiile de învăţământ.
(...)"
Detalii la:
http://www.cdep.ro/proiecte/2006/100/90 ... 193_06.pdf


3) Metodologie de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru
copiii cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul de masă - aprobată prin O.M. nr. 5379/25.11.2004


Detalii la:

http://www.edu.ro/index.php/articles/255

4). HOTĂRÂRE nr.1.251 din 13 octombrie 2005
privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a
copiilor/ elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat

inclusiv ANEXA 4

Detalii la:

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck. ... ?idt=67567


Prin urmare, daca aveti documente clare, depuneti cerere pentru o fractiune de post de "educatoare de sprijin".

Trebuie sa retineti ca "educatoarea de sprijin" nu va sta cu copilul decat o fractiune din programul acestuia.

Am incercat sa fiu cat mai sintetica, dar tot mult a iesit!

Mult succes1
o_ileana
 
Mesaje: 128
Membru din: 31 Aug 2005, 11:58

Re: copii cu handicap grav s in scoli normale

Mesajde danila » 09 Ian 2015, 16:05

Buna ziua,
sunt educatoare si am 2 copii cu nevoi speciale intr-o grupa d 30 de copii.
Unul dintre ei este mai linistit si se poate lucra cu el si ceialalti copii( are o forma mai usoara de autism), dar celalalt este violent daca ii impui ceva, are autism, adhd, retard mintal si epilepsie.Nu stiu cum trebuie sa procedez sau sa lucrez cu el ca sa nu-mi strice ziua. Mama spune ca nu este de scoala speciala, dar nici insotitor nu-mi da pentru copil.Intrebarea mea este: Pot sa oblig legal parintii sa-i dea copilului un insotitor macar pentru 2-3 ore cat desfasor activitatile?? Este fffffff greu cu el si nici nu ma lasa constiina sa sacrific ceilalti copil sa stau numai langa el. Multumesc anticipat.
danila
 
Mesaje: 1
Membru din: 20 Feb 2008, 17:06

Re: copii cu handicap grav s in scoli normale

Mesajde ramonaliana » 16 Oct 2022, 13:14

Aici nu are nimeni nici un raspuns,toata lumea se abtine. Vina este a educatoarelor ca nu fac fata situatiei.
ramonaliana
 
Mesaje: 2
Membru din: 05 Mai 2012, 07:34


Înapoi la Invatamant special / psihologie scolara

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator