examenul de suplinire

Discutii despre examenele elevilor si examenele cadrelor didactice

examenul de suplinire

Mesajde elenatare_elenatare » 29 Mai 2008, 10:55

buna sunt studenta in anul 2 la pedagogie si as vrea sa stiu si eu cand se fac inscrierile pentru examenul de suplinitori necalificati? ma puteti ajuta si pe mine va rog?
elenatare_elenatare
 
Mesaje: 16
Membru din: 29 Mai 2008, 10:29

Raspuns

Mesajde claudia1976 » 29 Mai 2008, 18:56

http://titularizare.edu.ro/2008/

in partea stanga la Metodologie

1
Anexă la ordinul ministrului educaŃiei, cercetării si tineretului
nr.2572/09.11.2007
C A L E N D A R U L
miscării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar
pentru anul scolar 2008 - 2009
În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic cu modificările si completările ulterioare, lucrările privitoare la
mobilitatea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar de stat se organizează
la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a
personalului didactic numită, prin decizia inspectorului scolar general, până la data de
3 ianuarie 2008. Comisia este formată din:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atribuŃii în domeniul
managementului resurselor umane;
b) vicepresedinte - inspector cu atribuŃii referitoare la managementul resurselor
umane/inspector scolar cu managementul instituŃional/inspector scolar de specialitate;
c) secretari - inspectori cu atribuŃii referitoare la managementul resurselor
umane/inspectori scolar cu managementul instituŃional/inspectori scolar de
specialitate/directori de liceu;
d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/profesori metodisti,
câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la
inspectoratul scolar judeŃean/al municipiului Bucuresti.
Comisia, menŃionată mai sus, îsi desfăsoară activitatea conform prezentului
Calendar si este abilitată să ia decizii si în afara perioadei prevăzute de acesta, pentru
rezolvarea tuturor situaŃiilor care pot să apară, în baza hotărârii comisiei paritare de la
nivelul inspectoratului scolar, cu informarea si avizul Ministerului EducaŃiei, Cercetării
si Tineretului, cu excepŃia pretransferării si a transferării pentru restrângere de activitate.
Comisia judeŃeană/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic
îsi desfăsoară activitatea pe durata unui an calendaristic.
ReprezentanŃii organizaŃiilor sindicale reprezentative la nivel de judeŃean/al
municipiului Bucuresti participă ca observatori la toate etapele miscării personalului
didactic de predare si pregătire/instruire practică din învăŃământul preuniversitar. În
această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic,
2
au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor
legale si semnează alături de membrii comisiei, documentele finale.
I. Ca urmare a restructurării reŃelei scolare, a transformării unor unităŃi de
învăŃământ în unităŃi de alt nivel si a schimbării denumirii unităŃilor de învăŃământ,
inspectoratele scolare vor revizui deciziile de restructurare a reŃelei scolare si în baza
acestora si a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic, cu modificările si completările ulterioare, vor emite noi documente de numire
pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.
Perioada: 3 decembrie 2007-18 ianuarie 2008
II. Ordinea de prioritate a miscării personalului didactic din învăŃământul
preuniversitar pentru anul scolar 2008-2009 este următoarea:
1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să
fie pensionat cu data de 1 septembrie 2008:
a) pentru limită de vârsta standard;
b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.
Perioada: 25 ianuarie-4 februarie 2008
c) Cadrele didactice care doresc să-si continue activitatea didactică, în anul scolar
2008-2009, în condiŃiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, depun cererile la
inspectoratele scolare judeŃene/al municipiului Bucuresti (care trebuie să conŃină avizul
consiliului profesoral al unităŃii de învăŃământ).
Perioada: 25 ianuarie-4 februarie 2008
d) Cadrele didactice titulare care solicită continuarea activităŃii în învăŃământ,
conform art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările si completările ulterioare, pot fi menŃinute ca titulare în funcŃia didactică
peste vârsta standard de pensionare, numai dacă a fost asigurat numărul necesar de
posturi didactice/catedre vacante corespunzătoare pentru soluŃionarea restrângerilor de
activitate. Consiliul de administraŃie al inspectoratului scolar aprobă menŃinerea în
activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare, în funcŃie de: evoluŃia
3
demografică, planurile de scolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal
si evoluŃia planurilor de învăŃământ.
Perioada: 6-8 februarie 2008
e) Comunicarea acordului/refuzului de menŃinere în activitate sau avizului de
pensionare.
Termen: 11 februarie 2008
f) Depunerea contestaŃiilor la inspectoratul scolar.
Perioada: 11-13 februarie 2008
g) SoluŃionarea contestaŃiilor de către consiliul de administraŃie al inspectoratului
scolar.
Termen: 14 februarie 2008
h) Comunicarea rezultatelor la contestaŃii.
Termen: 15 februarie 2008
2. Constituirea catedrelor si încadrarea personalului didactic titular în
învăŃământ (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2008-2009:
a) la nivelul unităŃilor de învăŃământ;
b) la nivelul inspectoratului scolar.
Perioada: 18 februarie-5 martie 2008
3. SoluŃionarea completărilor si a întregirilor de normă didactică a cadrelor
didactice titulare pentru anul scolar 2008-2009:
a) soluŃionarea, în consiliul de administraŃie al inspectoratului scolar, a cererilor de
întregire a normei, prin transferul cadrelor didactice titulare în două sau în mai multe
unităŃi de învăŃământ/specializări, într-o singură unitate de învăŃământ/specializare;
Perioada: 6-10 martie 2008
b) afisarea la inspectoratele scolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 11 martie 2008
c) înregistrarea cererilor la inspectoratul scolar;
Perioada: 11-14 martie 2008
4
d) completarea de către comisia de mobilitate judeŃeană/a municipiului Bucuresti, a
normei didactice cu ore la altă/alte specializare/specializări la nivelul unităŃii de
învăŃământ, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;
e) completarea, în sedinŃă publică organizată de către comisia de mobilitate
judeŃeană/a municipiului Bucuresti, a normei didactice cu ore la altă/alte unităŃi de
învăŃământ, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;
Perioada: 17-21 martie 2008
f) emiterea si comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.
Termen: 24 martie 2008
4. Pretransferarea personalului didactic titular, la cerere si transferarea
personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin
restructurarea reŃelei scolare:
a) afisarea la inspectoratele scolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră
în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2008;
Termen: 11 martie 2008
b) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele
vacante/rezervate, menŃionându-se în listă posturile didactice/catedrele alocate pentru
soluŃionarea restrângerilor de activitate, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul
inspectoratului scolar;
Termen: 28 martie 2008
c) afisarea la inspectoratele scolare a listei cadrelor didactice care intră în
restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2008;
Termen: 7 aprilie 2008
d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită pretransferare si
transferare pentru restrângere de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului
scolar;
Perioada: 8-18 aprilie 2008
e) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care
solicită pretransferul si transferul pentru restrângere de activitate;
Termen: 21 aprilie 2008
5
f) înregistrarea contestaŃiilor la punctajele acordate de către inspectoratul scolar;
Perioada: 21-22 aprilie 2008
g) soluŃionarea contestaŃiilor de către consiliul de administraŃie al inspectoratului
scolar si afisarea listelor finale;
Termen: 23 aprilie 2008
h) efectuarea pretransferărilor si transferărilor pentru restrângere de activitate în
aceeasi sedinŃă publică;
Perioada: 29-30 aprilie 2008
i) înregistrarea contestaŃiilor la inspectoratul scolar;
Perioada: 2-5 mai 2008
j) soluŃionarea contestaŃiilor de către consiliul de administraŃie al inspectoratului
scolar, emiterea si comunicarea deciziilor de pretransfer si transfer .
Termen: 6 mai 2008
5. Detasarea în interesul învăŃământului:
a) înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităŃilor de
învăŃământ;
Perioada: 7-12 mai 2008
b) discutarea si soluŃionarea propunerilor făcute de inspectorii scolari de
specialitate în consiliul de administraŃie al inspectoratului scolar;
Termen: 14 mai 2008
c) afisarea listei cadrelor didactice detasate în interesul învăŃământului la
inspectoratele scolare;
Termen: 15 mai 2008
d) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare în interesul învăŃământului.
Termen: 16 mai 2008
6. Ocuparea prin concurs naŃional a posturilor didactice/catedrelor declarate
vacante:
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului EducaŃiei,
Cercetării si Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante
6
titularizabile/netitularizabile propuse pentru concurs de către comisia de mobilitate
judeŃeană/a municipiului Bucuresti a personalului didactic si afisarea acesteia la
inspectoratul scolar;
Termen: 19 mai 2008
b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile
pentru concurs de către consiliul de administraŃie al inspectoratului scolar;
Termen: 26 mai 2008
c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului EducaŃiei,
Cercetării si Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate
titularizabile/netitularizabile stabilite de către consiliul de administraŃie al
inspectoratului scolar si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;
Termen: 30 mai 2008
d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaŃilor la concursul naŃional de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul comisiei de
mobilitate a inspectoratului scolar (inclusiv pentru absolvenŃii promoŃiei 2008);
Perioada: 2-20 iunie 2008
-absolvenŃii promoŃiei 2008 depun adeverinŃa de absolvire si validează fisa de
înscriere (prin semnătură).
Termen: 9 iulie 2008
e) verificarea si avizarea dosarelor candidaŃilor de către comisia de mobilitate;
Perioada: 23-27 iunie 2008
f) validarea fiselor de înscriere de către candidaŃi (prin semnătură), conform
graficului stabilit de inspectoratul scolar;
Perioada: 30 iunie-9 iulie 2008
g) extragerea din aplicaŃia Ministerului EducaŃiei, Cercetării si Tineretului a
situaŃiei preliminare cu numărul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate
titularizabile/netitularizabile pe specialităŃi si numărul total al candidaŃilor înscrisi;
Termen: 10 iulie 2008
h) desfăsurarea concursului (locul va fi anunŃat public cu cel puŃin 30 de zile
înainte);
Termen: 16 iulie 2008
7
i) transmiterea situaŃiei statistice a derulării concursului (numărul candidaŃilor
prezenŃi si numărul candidaŃilor absenŃi) la Ministerul EducaŃiei, Cercetării si
Tineretului;
Termen: 16 iulie 2008 ora 12.00
j) afisarea rezultatelor finale.
Termen: 25 iulie 2008
Etapa I – repartizarea computerizată, la nivel judeŃean, a candidaŃilor care au
obŃinut cel puŃin nota/media 7,00 (sapte), pe posturi didactice/catedre
titularizabile:
k) depunerea si verificarea opŃiunilor (cu fisa martor) de către candidaŃii care si-au
validat fisa de înscriere;
Perioada: 28-29 iulie 2008
l) repartizarea computerizată, în ordinea descrescătoare a mediei obŃinute la
concurs, pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice
participante la concursul naŃional care au obŃinut minim nota/media 7,00 (sapte);
Termen: 30 iulie 2008
m) emiterea si comunicarea deciziilor de numire pe post/catedră.
Termen: 31 iulie 2008
7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin
concurs, în unităŃile de învăŃământ preuniversitar din judeŃele nominalizate în
Hotărârea de Guvern nr. 1942 din 10 noiembrie 2004:
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului EducaŃiei,
Cercetării si Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele
vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar
si la unităŃile de învăŃământ/centrele care organizează concurs;
Termen: 19 mai 2008
b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile de
către consiliul de administraŃie al inspectoratului scolar;
Termen: 26 mai 2008
8
c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului EducaŃiei,
Cercetării si Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate
titularizabile/netitularizabile stabilite de către consiliul de administraŃie al
inspectoratului scolar si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;
Termen: 27 mai 2008
d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaŃilor si a cadrelor didactice care
solicită detasare la cerere, însoŃite de documentele prevăzute în cerere (inclusiv pentru
absolvenŃii promoŃiei 2008), la secretariatul unităŃii de învăŃământ sau la centrul care
organizează concurs;
Perioada: 29 mai-16 iunie 2008
e) verificarea dosarelor de către comisia de concurs si avizarea acestora de către
consilierul juridic al inspectoratului scolar, la sediul inspectoratului scolar, cu excepŃia
dosarelor absolvenŃilor promoŃiei 2008. Verificarea si evaluarea dosarelor cadrelor
didactice care solicită detasare la cerere, în baza criteriilor de evaluare a personalului
didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind miscarea personalului didactic
de predare si pregătire/instruire practică din învăŃământul preuniversitar;
Perioada: 17-23 iunie 2008
f) validarea fiselor de înscriere de către candidaŃi (prin semnătură);
Perioada: 25-26 iunie 2008
g) organizarea concursului cu probe scrise si a probelor practice/orale în profilul
postului.
Perioada: 27 iunie-15 iulie 2008
h) repartizarea candidaŃilor admisi la concurs.
Perioada: 16-29 iulie 2008
Notă. AbsolvenŃii promoŃiei 2008 pot participa la proba scrisă în cadrul
concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
declarate vacante/rezervate în unităŃile de învăŃământ preuniversitar din
judeŃele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942 din 10 noiembrie
2004, numai după prezentarea adeverinŃei de absolvire.
9
8. Publicarea pe portalul Ministerului EducaŃiei, Cercetării si Tineretului a
listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante, inclusiv a
celor titularizabile rămase neocupate care au devenit netitularizabile si a posturilor
didactice/catedrelor rezervate si afisarea acestora la inspectoratul scolar,
Termen: 4 august 2008
9. Detasarea la cerere, a persoanelor interesate si/sau prin continuitate:
a) comunicarea acordului/refuzului continuităŃii cadrelor didactice pentru detasare
la cerere de către unitatea de învăŃământ la inspectoratul scolar;
Perioada: 19-23 mai 2008
b) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită detasare la cerere;
Perioada: 2-20 iunie 2008
c) verificarea si evaluarea dosarelor în baza criteriilor de evaluare a personalului
didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind miscarea personalului didactic
de predare si pregătire/instruire practică din învăŃământul preuniversitar;
Perioada: 23-27 iunie 2008
d) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care
solicită detasare la cerere prin concurs specific;
Termen: 30 iunie 2008
e) depunerea contestaŃiilor la inspectoratul scolar privind punctajele acordate;
Perioada: 30 iunie – 1 iulie 2008
f) soluŃionarea contestaŃiilor de către consiliul de administraŃie al inspectoratului
scolar;
Termen: 2 iulie 2008
g) comunicarea soluŃiilor la contestaŃii;
Termen: 3 iulie 2008
h) validarea fiselor de înscriere de către candidaŃi (prin semnătură);
Perioada: 27 iunie-9 iulie 2008
i) afisarea la inspectoratul scolar a listei cu posturile didactice/catedrele
vacante/rezervate netitularizabile si numele cadrelor didactice care beneficiază de
continuitate pentru detasare la cerere pe aceste posturi didactice/catedre, conform
10
prevederilor art. 83 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din
învăŃământul preuniversitar;
- afisarea listei cadrelor didactice titulare care au solicitat detasare la cerere;
- actualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase
vacante/rezervate netitularizabile.
Termen: 4 august 2008
Etapa a II-a - repartizarea în sedinŃă publică, la nivel judeŃean, a candidaŃilor
care au solicitat detasare la cerere:
j) repartizarea, în sedinŃă publică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor
obŃinute la concursul naŃional sau a punctajului obŃinut prin aplicarea criteriilor si
punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia
privind miscarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar, pe posturi
didactice/catedre vacante/rezervate, a cadrelor didactice care au solicitat detasare la
cerere, conform art. 83 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din
învăŃământul preuniversitar;
Perioada: 23-24 august 2008
k) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare la cerere.
Termen: 25 august 2008
10. Ocuparea, prin suplinire/cumul/plata cu ora, a posturilor
didactice/catedrelor rezervate si a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante:
a) comunicarea acordului/refuzului continuităŃii pentru suplinire a cadrelor
didactice de către unitatea de învăŃământ la inspectoratul scolar;
Perioada: 19-23 mai 2008
b) înregistrarea cererilor cadrelor didactice care solicită continuitate pentru
suplinire;
Perioada: 2-20 iunie 2008
c) actualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate
netitularizabile;
Termen: 25 august 2008
11
d) înregistrarea cererilor candidaŃilor la concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile prin suplinire;
Perioada: 2-20 iunie 2008
e) verificarea si avizarea dosarelor candidaŃilor de către comisia de mobilitate;
Perioada: 23-27 iunie 2008
f) validarea fiselor de înscriere de către candidaŃi (prin semnătură);
Perioada: 27 iunie-9 iulie 2008
g) revalidarea fiselor de înscriere de către candidaŃi (prin semnătură) pentru
candidaŃii care s-au înscris în perioada 2-20 iunie 2008; depunerea si înregistrarea
dosarelor suplinitorilor cu studii corespunzătoare postului care nu s-au înscris în
perioada 2-20 iunie 2008;
Perioada: 18-19 august 2008
h) organizarea la nivel judeŃean a concursului pentru suplinire;
Termen: 22 august 2008
i) afisarea rezultatelor;
Termen: 23 august 2008
j) depunerea contestaŃiilor, analizarea si rezolvarea lor, precum si afisarea
rezultatelor definitive.
Perioada: 23-25 august 2008
Etapa a III-a – repartizarea, în sedinŃă publică, la nivel judeŃean, a
candidaŃilor care au obŃinut cel puŃin nota/media 5,00 (cinci) si solicită suplinire:
k) soluŃionarea cererilor de continuitate prin suplinire si repartizarea în sedinŃă
publică a suplinitorilor calificaŃi, conform prevederilor art. 84-86 din Metodologia
privind miscarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar;
Perioada: 26 august -1 septembrie 2008
l) emiterea si comunicarea deciziilor de numire pe post/catedră;
Termen: 1 septembrie 2008
m) depunerea si înregistrarea dosarelor pentru cumul/plata cu ora si ale
suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;
Perioadele: 23-27 iunie 2008; 2-3 septembrie 2008
12
n) depunerea si înregistrarea dosarelor candidaŃilor prevăzuŃi la art. 83 alin. (11)
din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar;
Perioada: 2-3 septembrie 2008
o) sedinŃă publică pentru corecturi;
Termen: 4 septembrie 2008
p) organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;
Perioada: 8-9 septembrie 2008
q) afisarea rezultatelor;
Termen: 10 septembrie 2008
r) depunerea contestaŃiilor, analizarea si rezolvarea lor, precum si afisarea
rezultatelor definitive;
Perioada: 10-12 septembrie 2008
s) repartizarea pe orele rămase neocupate, în cumul/plata cu ora, a personalului
didactic titular si a cadrelor didactice asociate/pensionate.
Perioada:8-10 septembrie 2008
Etapa a IV-a – repartizarea, în sedinŃă publică, la nivel judeŃean, a cadrelor
didactice asociate/pensionate si a suplinitorilor fără studii corespunzătoare
postului care au obŃinut cel puŃin nota 5,00 (cinci) la testare:
t) sedinŃă publică pentru:
- repartizarea în baza punctajului a candidaŃilor prevăzuŃi la art. 83 alin. (11) din
Metodologia privind miscarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar;
- repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/
catedrele rămase vacante/rezervate.
Perioada: 11-15 septembrie 2008
u) emiterea si comunicarea deciziilor de numire pe post/catedră.
Termen: 15 septembrie 2008
III. Transmiterea la Ministerul EducaŃiei, Cercetării si Tineretului a situaŃiei
statistice globale privind repartizarea candidaŃilor pe posturi didactice/catedre
vacante/rezervate.
Termen: 26 septembrie 2008
claudia1976
 
Mesaje: 410
Membru din: 05 Aug 2007, 13:23

Mesajde elenatare_elenatare » 29 Mai 2008, 20:57

ms si dak am inteles eu bine pot depune dosarul pe 2-3 septembrie si nu pana atunci?
elenatare_elenatare
 
Mesaje: 16
Membru din: 29 Mai 2008, 10:29

raspuns

Mesajde claudia1976 » 31 Mai 2008, 09:21

)

depunerea si înregistrarea dosarelor pentru cumul/plata cu ora si ale
suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;
Perioadele: 23-27 iunie 2008; 2-3 septembrie 2008

eu zic ca ar trebui sa mergi la ISJ si in 23 sa intrebi si sa fii sigura.
claudia1976
 
Mesaje: 410
Membru din: 05 Aug 2007, 13:23


Înapoi la Examene

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 0 vizitatori

cron